Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut

I. NAZWA

§ 1

 

Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/77/99 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 lipca 1999 w sprawie utworzenia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i posługuje się nazwą „Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty”, nazywany w dalszej części statutu Szpitalem.

 

II. CELE I ZADANIA
§ 2

 

Celem działania Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocja i edukacja zdrowotna pacjentów.

 

§ 3

 

Do zadań Szpitala należy:
- udzielanie ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych,
- prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń,
- dbałość o podwyższanie kwalifikacji personelu Szpitala.

 

§ 4

 

Zadania Szpitala realizowane są poprzez:
Świadczenie usług zdrowotnych lecznictwa stacjonarnego w zakresie:
- chorób wewnętrznych,
- pediatrii i neonatologii,
- ginekologii i położnictwa,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo–ortopedycznej,
- anestezjologii i intensywnej terapii,
- ratownictwa medycznego,
- opieki długoterminowej i opieki paliatywnej.

Świadczenie usług zdrowotnych specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie:
- diabetologii,
- gastroenterologii,
- medycyny pracy,
- fizjoterapii,
- ginekologii i położnictwa,
- chirurgii ogólnej,
- chirurgii urazowo–ortopedycznej,
- okulistyki,
- otolaryngologii,
- gruźlicy i chorób płuc.

Wykonywanie badań diagnostycznych w dziedzinie:
- rentgenodiagnostyki,
- ultrasonografii,
- endoskopii.
Promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Prowadzenie statystyki medycznej. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu. Prowadzenie spraw kadrowych i finansowo-księgowych wynikających z wykonywania zadań statutowych. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

 

§ 5

 

Szpital dla realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:
- Organami administracji rządowej i samorządowej.
- Uczelniami wyższymi prowadzącymi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
- Organizacjami naukowymi.
- Innymi zakładami opieki zdrowotnej.
- Związkami i samorządami zawodowymi.
- Fundacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.
 

 

III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA
§ 6

 

Siedzibą Szpitala jest Drawsko Pomorskie ul. B. Chrobrego 4. Szpital może tworzyć oddziały, filie i poradnie.

 

§ 7

 

Obszar działania Szpitala, zwany obwodem szpitalnym, obejmuje teren powiatu drawskiego i innych powiatów z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 

§ 8

 

Szpital może udzielać świadczeń zdrowotnych także osobom spoza obszaru działania.

 

IV. USTRÓJ I PODSTAWY DZIAŁANIA

§ 9

 

Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Drawski. Nadzór nad działalnością Szpitala sprawuje podmiot, który utworzył zakład.

 

§ 10

 

Szpital działa na podstawie:
- Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 roku Nr 14, poz. 89) z późniejszymi zmianami nazywana w dalszej części statutu Ustawą..
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2007 roku Nr 121, poz. 531 z późniejszymi zmianami).
- Uchwały Nr IX/77/99 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 09 lipca 1999, w sprawie utworzenia Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.
- Niniejszego statutu.
- Innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

 

§ 11

 

Szpital może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny. W powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia Szpital może prowadzić badania i prace badawczo-rozwojowe.

 

§ 12

 

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szpital może udzielać świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi. Szpital może zawierać umowy na świadczenie usług zdrowotnych z:
- niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tych zakładów, osobami wykonującymi zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach, osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane na innych zasadach niż wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor Szpitala.

 

§ 13

 

Szpital może prowadzić działalność gospodarczą inną niż statutowa, nie przynoszącą strat, a dochody z tej działalności są przeznaczone na jego cele statutowe.

 

V. ORGANY SZPITALA

§ 14

 

Organem kierującym pracą Szpitala odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Szpitala. Dyrektor, z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Społecznej, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Szpitala i ponosi odpowiedzialność zarówno za nie same, jak i za ich brak.
 

 

§ 15

 

Do obowiązków Dyrektora w szczególności należy:
- Organizowanie udzielania przez Szpital świadczeń zdrowotnych w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą medyczną.
- Sporządzenie regulaminów porządkowego Szpitala służących realizacji celów o których mowa w ust. 1.
- Należyta i efektywna gospodarka mieniem Szpitala.
- Dążenie do zrównoważonego rozwoju Szpitala zgodnego z rozwojem nauk medycznych, potrzeb ludności zamieszkującej obwód szpitalny oraz możliwości finansowych instytucji finansujących świadczenia zdrowotne.

 

§ 16

 

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna będąca organem inicjującym, opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym Dyrektora.

 

§ 17

 

W skład Rady Społecznej wchodzą:
- Przewodniczący – Starosta lub jego przedstawiciel,
- Sześciu członków,
- Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

§ 18

 

Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata i upływa z chwilą powołania nowej Rady.

 

VI. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 19

 

Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Szpitala. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala.

 

§ 20

 

Komórki organizacyjne Szpitala tworzy, znosi, łączy i przekształca Dyrektor Szpitala, uzyskując opinię Rady Społecznej oraz zgodę Rady Powiatu. Schemat organizacyjny Szpitala stanowi załącznik do statutu.

 

§ 21

 

W przypadku, gdy Dyrektor nie jest lekarzem, zastępca Dyrektora zatrudniony jest przez Dyrektora Szpitala, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu. Zastępca Dyrektora jest upoważniony w granicach jego umocowania do dokonywania czynności prawnych w imieniu Szpitala.

 

§ 22

 

W strukturze organizacyjnej Szpitala wyróżnia się następujące komórki organizacyjne:
- Oddział chorób wewnętrznych,
- Oddział pediatryczno–neonatologiczny,
- Oddział ginekologiczno–położniczy,
- Oddział chirurgii ogólnej,
- Oddział chirurgii urazowo–ortopedycznej,
- Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
- Szpitalny oddział ratunkowy,
- Zakład opiekuńczo-leczniczy,
- Izba Przyjęć,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia medycyny pracy,
- Dział fizjoterapii,
- Poradnia ginekologiczno–położnicza,
- Poradnia chirurgii ogólnej,
- Poradnia chirurgii urazowo–ortopedycznej,
- Poradnia okulistyczna,
- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia gruźlicy i chorób płuc,
- Pracownia diagnostyki obrazowej,
- Pracownia endoskopii,
- Apteka szpitalna,
- Blok operacyjny,
- Centralna sterylizacja,
- Administracja.

 

§ 23

 

Zadania i organizację wewnątrz komórek organizacyjnych wchodzących w skład Szpitala ustala Dyrektor w oparciu o aktualnie obowiązujące akty prawne.
 

 

VII. GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

§ 24

 

Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez ustawę o zakładach opieki zdrowotnej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

§ 25

 

Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
z odpłatnych świadczeń zdrowotnych,
z realizacji zadań i programów zdrowotnych,
z prowadzonej działalności gospodarczej innej niż działalność statutowa,
z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z tym, że przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego następuje w trybie i na zasadach określonych przez organ założycielski.

 

§ 26

 

Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu oraz majątkiem własnym.
Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Szpitala może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez organ, który zakład utworzył. Wniesienie majątku do spółek lub fundacji wymaga zgody organu założycielskiego.
Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora Szpitala.

 

§ 27

 

Wartość majątku Szpitala określają:
fundusz założycielski,
fundusz Szpitala,
Wartość poszczególnych składników majątku Szpitala naliczana jest zgodnie z Ustawą.

 

§ 28

 

Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

 

Szpital prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 30

 

Szpital może ustalić własne godła i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 31

 

Szpital zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej związanej z jego działalnością oraz ubezpieczenia jego mienia. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Ustawy i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy prawa pracy. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 03-01-2008 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Borysiewicz 18-09-2008 08:43