Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Powiatowy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Drawsko Pomorskie: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala
Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim
Numer ogłoszenia: 390456 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. Matki Teresy z Kalkuty , ul. Bolesława Chrobrego 4/12, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3630353, faks 094 3630353.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.szpital-drawsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego ubezpieczenia
Szpitala Powiatowego im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostało podzielone
na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na jeden pakiet lub na
wszystkie pakiety. PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zakładu opieki zdrowotnej 3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 4. Ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji PAKIET II 1. Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z
tyt. zdarzeń medycznych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień uzupełniających.
Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone
zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających
stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w
systemie pro rata temporis.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Borysiewicz 28-11-2011 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Borysiewicz 10-01-2012 13:04